Ismertető

 NOHAdmin  |   2018. március 01., csütörtök  |   0

A projekt tartalmának bemutatása

A magyar települések 33%-ának van külföldi testvértelepülése. A testvértelepülési kapcsolatok nagyobb számban a II. világháború után kezdtek kialakulni. Jelentőségük kulturális és gazdasági szempontból is mérhető. A testvértelepülések lakói közös rendezvények, fesztiválok alkalmával jobban megismerik egymást, tapasztalatokat cserélnek, különböző együttműködések alakulnak ki, közös pályázatok fogalmazódnak meg, amelyeknek sikere esetén a térség infrastruktúrája is fejlődik. Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű települések esetében.

Célunk, hogy a testvértelepülési kapcsolatok számának növelésével is hozzájáruljunk a választott települések kulturális és infrastrukturális fejlesztéséhez. Tesszük ezt úgy, hogy keressük azokat a kulturális és sportrendezvényeket, amelyeken a különböző települések találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kerekasztal megbeszélések folyhatnak, további együttműködéseket készíthetnek elő, és nem utolsósorban ezek a rendezvények turistacsalogatóak is lesznek, ezáltal a gazdasági életre is kedvező hatással bírnak.

A jelenleg szokásos rendezvényeket –különböző gasztro – és Szent István napi fesztiválok, Gyereknap, Egészségnap – újabbakkal bővítenénk ki, amelyekre külföldi, főként határmenti települések képviselőit is meghívnánk, illetve partner szervezeteinket, akiktől jó gyakorlatokat tanulhatunk. Gondolunk itt sportversenyekre, amatőr színházi találkozókra, népdal – és néptáncfesztiválokra, kiállításokra, kézműves vásárokra, alkotótáborok (festés, fotózás) és honismereti táborok szervezésére, tudástalálkozókra, az adott település bemutatkozó falunapjára, nevezetességeinek, eddig elért eredményeinek megismertetésére.

Úgy gondoljuk, hogy a helyi rendezvények, ahol elsősorban az ott élők vesznek részt, jó kezdeményezések, de nem elégségesek a térség ismertebbé tételéhez, fejlesztéséhez. Ezért van szükség további, turizmust elősegítő és fejlesztő programokra. Köztudott, hogy a turizmus által a gazdaság fellendül, helyi beruházások jönnek létre. A megvalósult beruházások a későbbiekben is a lakosság rendelkezésére állnak.

Nem elhanyagolható szempont a kulturális fejlődés sem: a hátrányos helyzetű településeken élők közül sokaknak alacsony az iskolai végzettségük, és mivel a létminimum közelében élnek, a megélhetési gondok miatt nem is gondolkodnak további képzéseken való részvételről, önképzésről. Amennyiben azonban a helyszínen szervezünk nagyobb volumenű kulturális rendezvényeket, kedvet kaphatnak, motiváltabbak lehetnek a felnőttképzésekben részt venni, illetve önképzéssel pótolni esetleges elmaradásaikat. Nem beszélve arról, hogy ha a térség gazdasága fejlődni kezd, a lakosságnak is bővebb anyagi források állnak majd ehhez rendelkezésükre. Ha távlatokban gondolkodunk, a hagyományossá váló rendezvények, programok, a turizmus fellendülése munkahelyteremtő hatással is bír.

Partner szervezeteink többéves tapasztalataikkal járulnak hozzá programunk sikeréhez.

A Nemzeti Együttműködési Közösség is számos programot szervezett már határon innen és túl: alkotótábor (Kecskemét), Nemzeti Identitás Tábor (Csomakőrös, Érsekújvár, Nagydobrony), amatőr színházi fesztivál, stb.

Csongrád megye is az Európai Unió konvergencia régiójában található, így fontos feladat a terület fejlesztése minden szempontból. Szervezetünk támogatási igénylése a kulturális, idegenforgalmi programok színesítése révén kíván hozzájárulni a probléma enyhítéséhez. A bevont civil szervezetek és települések együttműködésével egy hálózatot kívánunk létesíteni, amely helyi kulturális programok megvalósításával, kapcsolattartással és ezek bővítésével járul hozzá a terület ismertségének kiszélesítéshez, vonzerejének növeléséhez.

A projektünk célja a kulturális sokszínűség és az idegenforgalom fejlesztése. Ennek célcsoportja a bevont civilszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és települések szakemberei és illetékesei, illetve a települések lakossága közvetetten. A megvalósult projekt hatásaként a településeken társadalmi-kulturális-gazdasági fejlődés indul meg. Ezáltal a hátrányos területen lévő településeken hozzájárulunk a társadalmi felzárkózáshoz.

Az általunk választott célcsoport főként hátrányos területen lévő településekből áll, kitekintéssel az ország más, szintén konvergencia régióban lévő helyszíneire is. Alapítványunk meglévő kapcsolatrendszere segíti a hálózat kialakítását. Projektmenedzserünk ismertsége a régióban szintén előnyt jelent a partnerek bevonásában. A meglévő interperszonális kapcsolatok mellett természetesen a projekt célkitűzései, pozitív hatásai, a tervezett programok érdekessége is vonzerővel jár a kapcsolatrendszer szervezésében, működésében és vélhető stabilitásában. Az előzetes szóbeli megkeresések, illetve a pályázat megvalósításának kezdetén történő igényfelmérés biztosítja a partnerek igényeinek egyeztetését a projekt célkitűzéseivel. A meglévő kapcsolatok, programok felmérése biztató a jövőre nézve.

A projektünk a települések hálózatainak, azaz a hosszú távon, közös témán együttműködő települések és egyesületek programjait támogatja. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására. Ezt a jó gyakorlatok cseréjével, hálózatok kialakításával kívánjuk elérni. A projekt során fontos a közös érdekű téma és az e köré szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben. A meghatározott célcsoportok mellett az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok), akik számára a téma különös jelentőségű. Az érintett témában és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez ennek a projektnek az eredményei.

A projekt célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések létrehozása, melyekkel megyei, regionális szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.
Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, esetleg épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében is.

A pályázatunk elsősorban olyan fejlesztési igényekre épít, amelyek helyi jelentőségűek, nem feltétlenül részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahelyteremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

Célunk tehát a terület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szélesítésével, megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek között.

A projektünk céljai:

  • A települések, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek együttműködésének tanulmányozása, a turizmus hozzájárulása a fejlődéshez.
  • Évente 6 műhelymunka megtartása a szakmai megvalósítók és szolgáltatások nyújtásában részt vevők bevonásával.
  • Évente 4 alkalommal a programterületen megvalósuló hazai tanulmányút szervezése és lebonyolítása az érintett hazai szakember részvételével.
  • Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések formájában.
  • Honlapfejlesztés. Új honlap működtetése a projekt időszak és a fenntartási időszak alatt. A honlap alkalmas az önálló és a közös munka dokumentálására, az eredmények nyilvánosságra hozatalára.
  • A projekt végén az együttműködés módszertani és szakmai összegzése, szakmai ajánlások megfogalmazása.
  • Kutatás megvalósítása főként a kulturális turizmus területén, két országban, reprezentatív körben. Összehasonlító kutatási zárójelentés kiadása.

2018-2020 között a projektben évente 10 közös programot kívánunk megvalósítani, amelyen nemzetközi partnereink is részt vesznek. Az első műhelymunkán a külföldi bevont partnerek osztják meg tapasztalataikat, amelyeket a következő rendezvényeken a hazai résztvevők hasznosíthatnak. Ezután minden tanulmányi út során szervezett programon a szervezők beépítik a lehetséges elemeket. A tanulmányi utat követő műhelymunka feldolgozza a tapasztalatokat, amelyek bekerülnek az év végi összegzésbe, végső soron pedig a projekt végén az együttműködés módszertani és szakmai összegzésébe, a szakmai ajánlások megfogalmazásába. Az évi utolsó műhelymunka alkalmával disszeminációra is sor kerül a bevont szakemberek részvételével. A projekt eredményeképpen egy működőképes nemzetközi hálózatot szeretnénk létrehozni, amely keretében a partnerek együttműködése tartós és előremutató.

A hároméves projekt alatt elméletben létrehozott és gyakorlatban is kipróbált programok, módszerek összefoglaló leírását elkészítjük és honlapunkon hozzáférhetővé tesszük mindenki számára. A műhelymunkák folyamán kompetenciafejlesztés és tréning keretében is történik a szakmai együttműködés megvalósítása a határon túli és magyarországi szakemberek között.
Kutatás valósítunk meg a turizmus területén, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában, országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében. Ehhez külső szakértőt alkalmazunk, aki a kutatás módszertanát, menetét meghatározza és véghezviszi. Összehasonlító kutatási zárójelentéssel zárul a projekt.

Évente 4 alkalommal szervezünk tanulmányutat az együttműködő partnerek részvételével. A 12 utazás során eljutunk minden bekapcsolódó településre, ahol kulturális, szakmai programokon veszünk részt, gyakorlatban tanulmányozzuk az elképzelések megvalósítását, a már működő jó gyakorlatokat. A tapasztalatok levonása minden program végén megtörténik. A szakemberek és a nagyközönség számára elérhetővé kerül a projekt lezárásaként létrehozott szakmai összegzés és kutatási zárójelentés által, amelyhez külső szakértőt is alkalmazunk.

A tanulmányutak egyikét közös utazással fogjuk megoldani a megvalósító szakemberekkel a bevont helyszíneken és környékükön. A három év alatt minden települést és környékét szeretnénk felmérni, a lehetőségeket, erősségeket feltárni, amelyek hozzájárulnak a szakmai eredmények árnyalásához. Az utazás alatt a kohézió kialakulása is fontos a hálózatépítés szempontjából is. Az interperszonális kapcsolatok nagyban biztosítják a projekt során elért eredmények hosszútávú hasznosulását és a hálózati együttműködés fennmaradását és tartósságát.

Az elért eredményekről a nyilvánosság széleskörű tájékoztatása érdekében szervezetünk figyelemfelhívó és tájékoztató jellegű kiadványt fog készíteni és publikálni. Ezen célokat a honlapunkon keresztül történő információszolgáltatással is támogatni fogjuk. A honlapon közzétesszük mindazokat az információkat, melyek más szervezetek, szakemberek számára motiváló tényezők lehetnek a programhoz való csatlakozás szempontjából is. Úgyszintén közzétesszük a már elért eredményeinket is, mellyel szintén motiváló tényezőként tudunk hatni. Szervezetünk a pályázati kérelem sikeres elbírálása esetén a projekt vonatkozásában elkülönített pénzforgalmi számlát fog nyitni, melyen kizárólag a jelen projekttel szorosan összefüggő pénzforgalmat fogja bonyolítani.

A projekt megvalósulása esetén a résztvevő települések és környezetük az eddiginél nagyobb ismertségre tesznek szert a régióban, de országon belül és a határon túl is. A kapcsolati háló fenntartásával lehetőségeik bővülnek, partnereik száma is nő. A bevont nemzetiségek és magyarok, illetve a határon túli magyarok, szlovákok, románok tolerancián és kölcsönös megbecsülésen alapuló együttműködésének köszönhetően előremutató programok alakulnak ki, amelyek nagyban segítik az adott régió gazdasági fejlődését. A hivatalos kapcsolatok mellett megindulhatnak az egyes emberek közötti ismeretségek kapcsán a spontán szerveződések is, amelyek tartós eredményét jelenthetik a projektünknek. A kutatási eredmények és a szakmai tapasztalatok összegzése más szakemberek által hozzáférhetőek, így lehetőség nyílik más régiókban is a projekt megvalósítására. Reményeink szerint a multikulturális kapcsolatok nem mérhető, ám annál fontosabb emóciókat gerjeszt és szabadít fel az emberekben, amely hatása megfizethetetlen.