Kutatás

 NOHAdmin  |   2018. augusztus 01., szerda  |   0

Az EFOP 5.2.2 Felhívás kikötései a kutatás kapcsán:

A felhívás célja:

A felhívás célja a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása az EFOP Együttműködő társadalom prioritási tengely által lefedett szakterületeken a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása érdekében.

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése.

Ezen belül a projektekben tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:

 • Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
 • Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
 • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
 • Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
 • Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása.
 • Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.
 • Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
 • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása.
 • Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
 • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:

 1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).

Helyzetelemzés:

A Visegrádi Együttműködés és a Duna Stratégia országait sok közös kulturális, gazdasági, és intézményi jellemzőjük köti össze, és a köztük lévő együttműködés fejlesztése folyamatosan napirenden van. Ezekben a Kelet-közép-európai országokban jelentkező társadalmi kihívásokban sok a közös, ezek közös kutatása és a szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatok határokon átnyúló megosztása jelentősen hozzájárulhat a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének emeléséhez, és a kihívások hatékonyabb kezeléséhez.

A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a szakpolitikai szakértők látókörének szélesítéséhez, az innovatív szakpolitikai tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló terjedéséhez, a kutatási és elemzési eredmények szélesebb körű megismertetése révén pedig a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak a résztvevő országokban.

Célcsoport

Humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is).

Beavatkozási logika:

A támogatást igénylők legalább kettő különböző külföldi országbeli, összesen legalább négy nemzetközi partnerrel kötött előszerződés alapján tapasztalatszerzési és együttműködési tervet dolgoznak ki, melynek során a két vagy több országban fellelhető jó szakmai gyakorlatokat azonosítják, egyeztetik és kutatás keretében a megismerik. A kutatásról kutatási zárójelentést (összehasonlító elemzést) készítenek, a tapasztalatokról leírást és szakmai ajánlásokat fogalmaznak meg, mely megteremti a lehetőséget későbbi innovációk és szakmai fejlesztések számára.

Az együttműködő partner munkatársai, valamint a támogatást igénylő által opcionálisan kiválasztott más EU 28 országbeli szakértők szakmai megvalósítóként közreműködnek a projekt megvalósításában, a Magyarországon és az ide utazás során felmerülő költségeiket (beleértve utazás, szállás, előadói díjak) a projekt költségvetésébe beépíti a hazai támogatást igénylő.

A tapasztalatcsere, valamint a közösen kiválasztott beavatkozási területek (például közös tréning kidolgozása és kipróbálása, összehasonlító elemzés, kézikönyv és kutatási jelentés készítés, stb.) mentén elindul a közös munka folyamata, melynek végén a tapasztalatok összegzéseként a felek közösen kidolgozott szakmai ajánlásokat fogadnak el és tesznek közzé.

Illeszkedés a stratégiai környezethez

A fejlesztéshez illeszkedő stratégiák, dokumentumok:

 • Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga
 • Ifjúsági garancia akcióterv
 • Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia,
 • Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS)
 • Civil stratégia
 • A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia
 • Egészséges Magyarország stratégia

Duna Régió Stratégia

Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a Duna Régió Stratégiában a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.

A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és az által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.

A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzásegítését.

Illeszkedés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív programhoz:

A konstrukció illeszkedik továbbá az EFOP 5. prioritási tengely 5.2 intézkedéshez (Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések), melynek egyedi célkitűzése a transznacionális együttműködés kiterjesztése, nemzetközi tapasztalatok megismerése.

Kapcsolódási pontok:

A tevékenységek megvalósítása során biztosítani szükséges az egyéb európai uniós fejlesztésektől való, különösen az EFOP 1. prioritása (Együttműködő társadalom) és a 3. prioritás (Gyarapodó tudástőke) valamennyi intézkedésétől történő lehatárolást.

Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania).

Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása.

A projekt végén az együttműködés módszertani és szakmai összegzése (on-line kötelező, könyv alakban nem kötelező, de választható), szakmai ajánlások megfogalmazása legalább 120.000 karakter terjedelemben.